गाव : २०१९ - २०

नविन दर अद्ययावत केलेले आहेत. दिनांक: १२ सप्टेंबर २०२० पासून रेडी रेकनरचे नवीन दर लागू झाले आहेत.

नोंदणी व मुद्रांक महानिरीक्षक व मूल्यांकन कार्यालय पुणे, महाराष्ट्र शासन यांनी प्रकाशित केले ले स्थावर मालमत्ता मूल्य दर वर्षानुसार म्हणजेच ०१ एप्रिल २०१९ पासून, ते १४ सप्टेंबर २०२० पर्यंत. मुंबई उपनगर - बृहन्मुंबई महानगरपालिका च्या हादिथ स्थावर मालमत्ता मूल्य दर.

  • नोंदणी कार्यालय महानिरीक्षक
  • नोंदणी उपमहानिरीक्षक प्रादेशिक प्रमुख कार्यालये
  • जिल्हाधिकारी मुद्रांक कार्यालय, मुंबई
  • सह जिल्हा नबंधक कार्यालये ३४
  • संयुक्त संचालक मूल्यांकन कार्यालय, पुणे
  • उपसंचालक नगररचना, मूल्यांकन कार्यालय मुंबई
  • सहाय्यक संचालक नगररचना, मूल्यांकन कार्यालय
  • प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई
  • सरकार फोटो नोंदणी कार्यालय, पुणे
  • उप निबंधक कार्यालये ५०४
  • विवाह कार्यालये