सह जिल्हा निबंधक कार्यालय

सह जिल्हा निबंधक

महाराष्ट्र राज्य एकूण ३६ जिल्हे आहेत. राज्यातील प्रत्येक महसुली जिल्ह्यासाठी सह जिल्हा निबंधकाचे कार्यालय जिल्हा पातळीवर कार्यरत आहे. कामकाजाच्या सोयीसाठी पुणे, ठाणे, व नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये शहरी व ग्रामीण क्षेत्राकरिता स्वतंत्र सह जिल्हा निबंधक कार्यालये कार्यरत आहेत. वाशिम, गोंदिया, हिंगोली व नंदुरबार या नवीन जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र सह जिल्हा निबंधक कार्यालये नसून या जिल्ह्यांसाठी अनुक्रमे अकोला, भंडारा, परभणी व धुळे या जिल्ह्यांचे सह जिल्हा निबंधकच त्यांचे कामकाज पाहतात.

मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळता

राज्यातील सह जिल्हा निबंधक यानांच त्या त्या जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रासाठी मुद्रांक जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले आहे. मात्र मुंबई शहर जिल्ह्यासाठी मुंबई जिल्हाधिकारी यांचे स्वतंत्र कार्यालय आहे. तर मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी अंधेरी, बोरिवली व कुर्ला या तीन तालुक्यांसाठी स्वतंत्र कार्यालये अस्तित्वात आहेत.

सह जिल्हा निबंधक कार्यालय चे मुख्य काम, त्या त्या कार्य क्षेत्रातील दुय्यम निबंधक कार्यालयांवर पर्यवेक्षण व नियंत्रण ठेवणे आहे. या नुसार खालील प्रकारचे कामकाज पाहतात.

 1. १. दुय्यम निबंधक कार्यालयात येणाऱ्या तक्रारी व अडचणींचे निराकरण करणे.
 2. २. नोंदणी दस्ता मधील अभिलेखांच्या चुकांच्या दुरुस्तीला मंजुरी देणे.
 3. ३. नोंदणी दस्त किंवा कबुली जबाबा मध्ये झालेल्या विलंबाला माफ करण्यासाठी कार्यवाही करणे
 4. ४. दस्त नोंदणीसाठी नाकारण्याच्या निर्णयाविरुद्धच्या अपिलाबाबत कार्यवाही करणे.
 5. ५. दुय्यम निबंधकांना मार्गदर्शन करणे.
 6. ६. दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या कामकाजाची तपासणी करणे.
 • नोंदणी कार्यालय महानिरीक्षक
 • नोंदणी उपमहानिरीक्षक प्रादेशिक प्रमुख कार्यालये
 • जिल्हाधिकारी मुद्रांक कार्यालय, मुंबई
 • सह जिल्हा नबंधक कार्यालये ३४
 • संयुक्त संचालक मूल्यांकन कार्यालय, पुणे
 • उपसंचालक नगररचना, मूल्यांकन कार्यालय मुंबई
 • सहाय्यक संचालक नगररचना, मूल्यांकन कार्यालय
 • प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई
 • सरकार फोटो नोंदणी कार्यालय, पुणे
 • उप निबंधक कार्यालये ५०४
 • विवाह कार्यालये