जिल्हा नोंदणी कार्यालय

महाराष्ट्रात राज्यात दस्त नोंदणी करणाया करता एकूण ५०७ दुय्यम निबंदक कार्यालये कामकाज पाहतात, प्रत्येक तालुकायत, ग्रामिणत भागात १ कार्यालये आहे.

नोंदणी कार्यालयाच्या कामकाजाचे स्वरूप नोंदणी कार्यालयात खालील प्रकारचे कामकाज केले जाते.

 • दस्ताची नोंदणी करणे.
 • दास्ताच्या सूचीची प्रमाणित नक्कल करणे.
 • दस्ताची प्रमाणित नक्कल देणे.
 • शोध उपलब्ध करणे.
 • नोटीस ऑफ इन्टिमेशन फाईल करून घेणे.
 • जुना मूळ दस्त नोंदणी पूर्ण करून परत देणे.
 • मुद्रांक शुल्क भरण्याच्या प्रयोजनार्थ मूल्यांकन अहवाल देणे.
 • दस्त नोंदणी संदर्भात गृह भेट देणे.
 • विशेष कुलमुखत्त्यार पत्राचे अधिप्रमाणन करून देणे.
 • मृत्युपत्रकर्त्याच्या मृत्यूनंतर मृत्युपत्र नोंदणी करणे.

निबंधक कार्यालयची वेळ व इतर माहिती महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयाचे कार्यक्षेत्र, दूरध्वनी, ईमेल आयडी, पत्ते व कार्यालयांच्या त्रि-अक्षरी (संक्षिप्त ) नावांची यादी या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालये. मात्र, नागरिकांच्या सोयीसाठी, मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, कल्याण, पनवेल व पुणे येथील काही कार्यालये

 • सकाळी ०७ : ०० ते दुपारी ०२ : ४५ पर्यंत
 • सकाळी ०९ : ४५ ते संध्याकाळी ०६ : १५ पर्यंत
 • दुपारी ०१ : ०० ते रात्री ०९ : ०० पर्यंत

कार्यरत असतात व या वेळेमध्ये दस्त नोंदणीसाठी सादर करता येतो. • नोंदणी कार्यालय महानिरीक्षक
 • नोंदणी उपमहानिरीक्षक प्रादेशिक प्रमुख कार्यालये
 • जिल्हाधिकारी मुद्रांक कार्यालय, मुंबई
 • सह जिल्हा नबंधक कार्यालये ३४
 • संयुक्त संचालक मूल्यांकन कार्यालय, पुणे
 • उपसंचालक नगररचना, मूल्यांकन कार्यालय मुंबई
 • सहाय्यक संचालक नगररचना, मूल्यांकन कार्यालय
 • प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई
 • सरकार फोटो नोंदणी कार्यालय, पुणे
 • उप निबंधक कार्यालये ५०४
 • विवाह कार्यालये