गाव : भाईंदर २०२० - २१

नोंदणी व मुद्रांक महानिरीक्षक व मूल्यांकन कार्यालय पुणे, महाराष्ट्र शासन यांनी प्रकाशित केले ले स्थावर मालमत्ता मूल्य दर वर्षानुसार म्हणजेच १२ सप्टेंबर २०२० पासून, ते ३१ मार्च २०२१ पर्यंत.

  • नोंदणी कार्यालय महानिरीक्षक
  • नोंदणी उपमहानिरीक्षक प्रादेशिक प्रमुख कार्यालये
  • जिल्हाधिकारी मुद्रांक कार्यालय, मुंबई
  • सह जिल्हा नबंधक कार्यालये ३४
  • संयुक्त संचालक मूल्यांकन कार्यालय, पुणे
  • उपसंचालक नगररचना, मूल्यांकन कार्यालय मुंबई
  • सहाय्यक संचालक नगररचना, मूल्यांकन कार्यालय
  • प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई
  • सरकार फोटो नोंदणी कार्यालय, पुणे
  • उप निबंधक कार्यालये ५०४
  • विवाह कार्यालये