जिल्हा ठाणे

कोकणातील प्रशासकीय विभागांतर्गत ठाणे जिल्हा आहे, प्रशासकीय सोयीसाठी ठाणे चार उपविभागात विभागले गेले आहे ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी आणि कल्याण.

ठाणे जिल्हा पुणे व अहमदनगर, नाशिक, पालघर, मुंबई उपनगर आणि रायगडच्या सीमेवर आहे.

ठाणे जिल्हा एकूण सात तालुका आहे, ज्यात ठाणे, उल्हासनगर, शहापूर, कल्याण, भिवंडी, मुरबाड आणि अंबरनाथ तालुका आहेत.

ठाणे जिल्हात सहा महानगरपालिका आहेत, ठाणे महानगरपालिका, मीरा-भाईंदर महानगरपालिका, नवी मुंबई महानगरपालिका आणि कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका आणि उल्हासनगर महानगरपालिका आहेत, व चार नगरपरिषद आहेत, अंबरनाथ नगरपरिषद, कुलगांव बदलापूर नगर परिषद, मुरबाड नगरपरिषद आणि शहापूर नगर परिषद आहेत. ठाणे जिल्हात एकतीस शहरे आहेत.

ठाणे जिल्हा हे शहरी, प्रभाव आणि ग्रामीण भागात विभागले गेले आहे, ग्रामीण भागात ४३० ग्रामपंचायती आहेत. • नोंदणी कार्यालय महानिरीक्षक
 • नोंदणी उपमहानिरीक्षक प्रादेशिक प्रमुख कार्यालये
 • जिल्हाधिकारी मुद्रांक कार्यालय, मुंबई
 • सह जिल्हा नबंधक कार्यालये ३४
 • संयुक्त संचालक मूल्यांकन कार्यालय, पुणे
 • उपसंचालक नगररचना, मूल्यांकन कार्यालय मुंबई
 • सहाय्यक संचालक नगररचना, मूल्यांकन कार्यालय
 • प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई
 • सरकार फोटो नोंदणी कार्यालय, पुणे
 • उप निबंधक कार्यालये ५०४
 • विवाह कार्यालये