जिल्हा नोंदणी कार्यालय

महाराष्ट्रात राज्यात दस्त नोंदणी करणाया करता एकूण ५०७ दुय्यम निबंदक कार्यालये कामकाज पाहतात, प्रत्येक तालुकायत, ग्रामिणत भागात १ कार्यालये आहे.  


नोंदणी कार्यालयाच्या कामकाजाचे स्वरूप

नोंदणी कार्यालयात खालील प्रकारचे कामकाज केले जाते.

दस्ताची नोंदणी करणे.

दास्ताच्या सूचीची प्रमाणित नक्कल करणे.

दस्ताची प्रमाणित नक्कल देणे.

शोध उपलब्ध करणे.

नोटीस ऑफ इन्टिमेशन फाईल करून घेणे.

जुना मूळ दस्त नोंदणी पूर्ण करून परत देणे.

मुद्रांक शुल्क भरण्याच्या प्रयोजनार्थ मूल्यांकन अहवाल देणे.

दस्त नोंदणी संदर्भात गृह भेट देणे.

विशेष कुलमुखत्त्यार पत्राचे अधिप्रमाणन करून देणे.

मृत्युपत्रकर्त्याच्या मृत्यूनंतर मृत्युपत्र नोंदणी करणे.


निबंधक कार्यालयची वेळ व इतर माहिती 

महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयाचे कार्यक्षेत्र, दूरध्वनी, ईमेल आयडी, पत्ते कार्यालयांच्या त्रि-अक्षरी (संक्षिप्त ) नावांची यादी या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे


महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालये सकाळी १० : ०० ते संध्याकाळी ५ : ४५ पर्यंत कार्यरत असतात व या वेळेमध्ये दस्त नोंदणीसाठी सादर करता येतो. 

मात्र, नागरिकांच्या सोयीसाठी, मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, कल्याण, पनवेल व पुणे येथील काही कार्यालये सकाळी ०७ : ०० ते दुपारी ०२ : ०० पर्यंत व काही कार्यालये दुपारी ०२ : ०० ते रात्री ०९ : ०० पर्यंत कार्यरत असतात. 

याव्यतिरिक्त, नागरिकांच्या सोयीसाठी पुणे व पनवेल येथील काही कार्यालये रविवारी आणि दुस-या व चौथ्या शनिवारी कार्यरत असतात. मात्र या कार्यालयांना गुरुवारी आणि दुस-या व चौथ्या बुधवारी सुटटी असते.


 • नोंदणी कार्यालय महानिरीक्षक
 • नोंदणी उपमहानिरीक्षक प्रादेशिक प्रमुख कार्यालये
 • जिल्हाधिकारी मुद्रांक कार्यालय, मुंबई
 • सह जिल्हा नबंधक कार्यालये ३४
 • संयुक्त संचालक मूल्यांकन कार्यालय, पुणे
 • उपसंचालक नगररचना, मूल्यांकन कार्यालय मुंबई
 • सहाय्यक संचालक नगररचना, मूल्यांकन कार्यालय
 • प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई
 • सरकार फोटो नोंदणी कार्यालय, पुणे
 • उप निबंधक कार्यालये ५०४
 • विवाह कार्यालये