महाराष्ट्र शासन पत्र १७/१२/२०१८ राज कलम १४४ एफ सुधारणा करण्यात आली. मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा दिनक ०८/०२/२०१९, १ टक्क्याने वाढ झाली असून आता मुंबईतही ५ + १ अशी ६ टक्के मुद्रांक शुल्क झाले आहे.

चौ. फूट.
 • नोंदणी कार्यालय महानिरीक्षक
 • नोंदणी उपमहानिरीक्षक प्रादेशिक प्रमुख कार्यालये
 • जिल्हाधिकारी मुद्रांक कार्यालय, मुंबई
 • सह जिल्हा नबंधक कार्यालये ३४
 • संयुक्त संचालक मूल्यांकन कार्यालय, पुणे
 • उपसंचालक नगररचना, मूल्यांकन कार्यालय मुंबई
 • सहाय्यक संचालक नगररचना, मूल्यांकन कार्यालय
 • प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई
 • सरकार फोटो नोंदणी कार्यालय, पुणे
 • उप निबंधक कार्यालये ५०४
 • विवाह कार्यालये